Sử dụng phổ biến trong LED quảng cáo:

Bảng giá theo số lượng:

Số lượng: 1- 49: 2500 đ/ 1 sp;

Số lượng: 50-99: 2000 đ/ 1sp;

Số lượng: 100-499: 1800 đ/ 1sp;

Số lượng: 500 -999: 1600 đ./1sp;

Số lượng: 1000:  1500 đ/ 1sp.

Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)